Wypożyczalnia Samochodów

+48 660 505 474Infolinia od 8:00 do 22:00

Warunki Wynajmu

Wynajmujący: Odkryj-Auto sp. z o.o., ul. Broniewskiego 5, 37-600 Lubaczów, NIP: 679-309-13-24

Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za samochód powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.

I Ogólne informacje
1. Wyjazd samochodem poza granice Polski, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
2. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
4. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
5. Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w środku i na zewnątrz.
6. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są do:
a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
7. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
8. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt oraz holowania innych pojazdów.
9. W przypadku zwrotu brudnego samochodu I braku możliwości doładnych oględzin pojazdu przy jego zwrocie, opłaty za ewentualne uszkodzenia mogą być pobrane odbiorze I umyiu samochodu przez wypożyczalnie.
10. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
11. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł.

II Warunki wynajmu
1. Każdy wynajmujący powinien mieć ukończone 20 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.
2. Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
3. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód, a wynajęty pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu
b) do uruchamiania lub holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach
d) gdy Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów, lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji
4. Osoba trzecia nie wskazana w umowie najmu nie może użytkować samochodu bez wyrażonej zgody wynajmującego.
5. Fakt zgłoszony w pkt. 4 powinien zostać zgłoszony podczas podpisywania umowy najmu lub w sytuacji braku takiej możliwości należy bezzwłocznie przesłać e-mailem do biura wynajmu ksero dowodu osobistego/paszportu oraz prawa jazdy osoby, która zamierza użytkować samochód.
6. W chwili wynajmowania samochodu zostaje jasno określony rodzaj i marka samochodu o czym mowa w pkt II, oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść najemca za wynajem samochodu, co zostaje jasno określone i zapisane w umowie najmu.
7. Doba najmu trwa 24h licząc od godziny rozpoczęcia wynajmu. Wydłużenie najmu o 1 godzinę i więcej ponad dobę spowoduje obciążenie za następny dzień najmu.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu od najemcy w przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z umowa na koszt najemcy oraz w przypadku zwłoki z zapłatę.
9. Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu samochodu z pełnym bakiem, w przeciwnym wypadku Najemca ponosi koszty paliwa oraz dodatkową opłatę 50 zł za usługę tankowania.
10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia umowy i niezwrócenia samochodu, Wynajmujący ma prawo potraktowa ten fakt jako przywłaszczenie I zgłosić sprawę na Policję. Opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w karach umownych.
11. W przypadku braku zgłoszenia faktu przedłużenia wynajmu naliczana jest opłąta w wysokości 300% za każdzy dzień.

III Opłaty
1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem samochodu, co zostało jasno określone i zapisane w umowie najmu.
2. Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określona jest w chwili rozpoczęcia wynajmu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. W chwili wynajmu za pomocą karty kredytowej lub debetowej pracownik firmy dokonuje sprzedaży na koncie klienta w wysokości kwoty zawierającej koszt wynajmu.
4. W chwili wynajmu pracownik dokonuje pre-autoryzacji kwoty udziału własnego/kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
5. Pre-autoryzacja kwoty udziału własnego/kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty kredytowej (BANK).
6. Wszystkie ceny zawarte w obowiązującym cenniku zostały podane w złotówkach(PLN).

IV Ubezpieczenia
1. Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenia ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisa ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Samochód za zgodą Wynajmującego.
3. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów Samochodu.


V Uszkodzenie, utrata, kradzież itd.
1. W przypadku gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej samochodem, Najemca obowiązany jest do spełnienia poniższych obowiązków:
a) zapłaty Wynajmującemu kwoty wszystkich start wynikających z tych zdarzeń, a w szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą Samochodu lub zapłaceniu równowartości Samochodu
b) pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości Samochodu
c) zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z najmu, obejmujący iloczyn dni, w których wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z Samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu Samochodu. Powyższe obowiązki obciążają Najemcę również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca Samochodem naruszy warunki, przepisy prawne (również celne) albo warunki ubezpieczeniowe.
2. Odpowiedzialność najemcy w przypadku uszkodzenia pojazdu może być ograniczona, jeżeli Najemca zaakceptuje Collision Damage Waiver (dalej zwane CDW" tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji), pod warunkiem, że Najemca nie naruszy Warunków. Te same zasady stosowane są analogicznie w przypadku kradzieży, jeżeli Najemca zaakceptuje Theft Protection (dalej zwane TP" tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży).
3. W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej.
4. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 5 godzin w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
5. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu,
b) uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę,
c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

VI Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu cennikiem. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków. Collision Damage Waiver i Theft Protection nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych (także te, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy samochodu.

VII Wypadki i kradzieże
W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia pojazdu), kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Samochodem obowiązana jest wezwać Policje na miejsce zdarzenia a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży samochodu lub jego części, Najemca zobowiązany jest powiadomić Policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go Wynajmującemu. Każdy wypadek lub uszkodzenie, utrata lub kradzież Samochodu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. W każdym wypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkód, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w przypadku gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

VIII Siedziba i właściwości sądu
Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową podlegają Rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego albo zgodnie z wolą Wynajmującego na podstawie prawa i przez Sądy kraju właściwego dla siedziby Najemcy. Wszelkie zmiany warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IX Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Samochodu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu.

X Kary umowne
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej - 300 zł
3. Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka - 700 zł
4. Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka - 500zł
5. Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży sam.) - 500 zł
6. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 zł
7. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt. 5, 6 - 100 zł
8. Palenie tytoniu w samochodzie - 300 zł
9. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści -400 zł
10. Zwrot brudnego samochodu - 40 zł
11. Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 zł
12. Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 zł
14. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 zł
15. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem - 500 zł
17. Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa - 1500 zł
18. Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500 zł
19. Brak wyposażenia samochodu niewymienionego w cenniku + koszt uzupełnienia tej części w serwisie ASO. - 2000 zł
20. Nieautoryzowany wyjazd samochodu za granicę RP
21. Każadorazowe przekrocznie prędkości powyżej 160 km/h
Dlaczego Odkryj-Auto?
Szybka rezerwacja on-line
Zarządzanie rezerwacjią on-line
Bezpłatne anulowanie rezerwacji
Obsługa klienta 24h

“Pełny profesjonalizm. Po raz kolejny byłem miło zaskoczony. Tym razem zadzwoniono do mnie żeby upewnić sie czy napewno punkt odbioru i zwrotu auta to dworzec w Rzeszowie. Po poinformowaniu, że to mój błąd przy rezerwacji online lub jakikolwiek inny załatwiono sprawę od ręki. Zaoszczędziło to mi sporo kłopotów. Dziekuje! Jesteście extra!”

Marek Markiewicz

25-06-2017 - (Rzeszów - Lotnisko)