Wypożyczalnia Samochodów

+48 660 505 474Infolinia od 8:00 do 22:00

Warunki Wynajmu

Wynajmujący: Odkryj-Auto sp. z o.o. ul. Broniewskiego 5, 37-600 Lubaczów, NIP: 679-309-13-24 KRS: 0000456927

Najemca: osoba prywatna / firma określana w umowie najmu, która oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za samochód powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.

1. Ogólne informacje
1. Wyjazd samochodem poza granice Polski, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
2. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
4. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
5. Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w środku i na zewnątrz.
6. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są do:
a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
7. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
8. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt oraz holowania innych pojazdów.
9. W przypadku zwrotu brudnego samochodu i braku możliwości dokładnych oględzin pojazdu przy jego zwrocie, opłaty za ewentualne uszkodzenia mogą być pobrane po odbiorze i umyciu samochodu przez Wynajmującego.
10. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
11. Pozwolenie na wyjazd zagraniczny podzielony jest na trzy strefy:
(1) Niemcy, Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa
(2) Francja, Austria, Belgia, Węgry, Słowenia, Łotwa, Estonia
(3) Chorwacja, Grecja, Holandia, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Dania

2. Warunki wynajmu
1. Każdy wynajmujący powinien mieć ukończone 21 lat oraz powyżej 1 roku akceptowane w Polsce prawo jazdy.
2. Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
3. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód, a wynajęty pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu
b) do uruchamiania lub holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach
d) gdy Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów, lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji
4. Osoba trzecia nie wskazana w umowie najmu nie może użytkować samochodu bez wyrażonej zgody wynajmującego.
5. Fakt zgłoszony w pkt. 4 powinien zostać zgłoszony podczas podpisywania umowy najmu lub w sytuacji braku takiej możliwości należy bezzwłocznie przesłać e-mailem do biura wynajmu ksero dowodu osobistego/paszportu oraz prawa jazdy osoby, która zamierza użytkować samochód.
6. W chwili wynajmowania samochodu zostaje jasno określony rodzaj i marka samochodu o czym mowa w 2, oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść najemca za wynajem samochodu, co zostaje jasno określone i zapisane w umowie najmu.
7. Doba najmu trwa 24h licząc od godziny rozpoczęcia wynajmu. Wydłużenie najmu o 1 godzinę i więcej ponad dobę spowoduje obciążenie za następny dzień najmu.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu od najemcy w przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z umowa na koszt najemcy oraz w przypadku zwłoki z zapłatę, bez zwrotu kaucji dla Najemcy.
9. Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu samochodu z pełnym bakiem, w przeciwnym wypadku Najemca ponosi koszty paliwa oraz dodatkową opłatę 50 zł za usługę tankowania.
10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia umowy i niezwrócenia samochodu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie I zgłosić sprawę na Policję. Opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w karach umownych.
11. W przypadku braku zgłoszenia faktu przedłużenia wynajmu naliczana jest opłata w wysokości 300% za każdy dzień.

3. Opłaty
1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem samochodu, co zostało jasno określone i zapisane w umowie najmu.
2. Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określona jest w chwili rozpoczęcia wynajmu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. W chwili wynajmu za pomocą karty kredytowej (pojazdy segmentu D, VAN, PREMIUM) lub debetowej(VISA/MASTERCARD) pracownik firmy dokonuje sprzedaży na koncie klienta w wysokości kwoty zawierającej koszt wynajmu.
4. W chwili wynajmu pracownik dokonuje pre-autoryzacji kwoty udziału własnego/kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
5. Pre-autoryzacja kwoty udziału własnego/kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty kredytowej (BANK).
6. Wszystkie ceny zawarte w obowiązującym cenniku zostały podane w złotówkach(PLN).
10. Zwrot pobranych środków możliwy jest przy anulowaniu rezerwacji przez Najemcę na 7 dni przed faktycznym wynajęciem pojazdu.

4. Ubezpieczenia
1. Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenia ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisa ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Samochód za zgodą Wynajmującego.
3. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów Samochodu.

5. Uszkodzenie, utrata, kradzież itd.
1. W przypadku gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej samochodem, Najemca obowiązany jest do spełnienia poniższych obowiązków:
a) zapłaty Wynajmującemu kwoty wszystkich start wynikających z tych zdarzeń, a w szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą Samochodu lub zapłaceniu równowartości Samochodu
b) pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości Samochodu
c) zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z najmu, obejmujący iloczyn dni, w których wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z Samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu Samochodu. Powyższe obowiązki obciążają Najemcę również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca Samochodem naruszy warunki, przepisy prawne (również celne) albo warunki ubezpieczeniowe.
2. Odpowiedzialność najemcy w przypadku uszkodzenia pojazdu może być ograniczona, jeżeli Najemca zaakceptuje Collision Damage Waiver (dalej zwane CDW" tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji), pod warunkiem, że Najemca nie naruszy Warunków. Te same zasady stosowane są analogicznie w przypadku kradzieży, jeżeli Najemca zaakceptuje Theft Protection (dalej zwane TP" tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży).
3. W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej.
4. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 5 godzin w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
5. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu,
b) uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę,
c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

6. Collision Damage Waiver
tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu cennikiem. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków. Collision Damage Waiver i Theft Protection nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych (także te, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy samochodu.

7. Wypadki i kradzieże
W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia pojazdu), kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Samochodem obowiązana jest wezwać Policje na miejsce zdarzenia a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży samochodu lub jego części, Najemca zobowiązany jest powiadomić Policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go Wynajmującemu. Każdy wypadek lub uszkodzenie, utrata lub kradzież Samochodu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. W każdym wypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkód, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w przypadku gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

8. Siedziba i właściwości sądu
Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową podlegają Rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego albo zgodnie z wolą Wynajmującego na podstawie prawa i przez Sądy kraju właściwego dla siedziby Najemcy. Wszelkie zmiany warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Samochodu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu.

10 Kary umowne
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej - 300 zł
3. Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka - 700 zł
4. Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka - 500zł
5. Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży sam.) - 500 zł
6. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 zł
7. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt. 5, 6 - 100 zł
8. Palenie tytoniu w samochodzie - 300 zł
9. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści -400 zł
10. Zwrot brudnego samochodu - 40 zł
11. Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 zł
12. Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 zł
14. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 zł
15. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem - 500 zł
17. Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa - 1500 zł
18. Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500 zł
19. Brak wyposażenia samochodu niewymienionego w cenniku + koszt uzupełnienia tej części w serwisie ASO. - 2000 zł
20. Nieautoryzowany wyjazd samochodu za granicę RP. - 500 zł.
Dlaczego Odkryj-Auto?
Szybka rezerwacja on-line
Zarządzanie rezerwacjią on-line
Bezpłatne anulowanie rezerwacji
Obsługa klienta 24h

“Świetnie jak zawsze!”

Gracjan

11-12-2017 - (Rzeszów - Lotnisko)